Monthly Archives: Kwiecień 2014

Jak kupić dom na licytacji komorniczej?

old-style-houses-1430653-m (1)Kupno domu po licytacji komorniczej może się okazać całkiem rozsądnym posunięciem, ponieważ wtedy zachodzi szansa kupienia go po zaniżonej cenie. By liczyć się w walce o tą nieruchomość trzeba poznać wszystkie zasady, które dotyczą procedury przetargowej. Warto na przykład wiedzieć, jakie akty rozpoczynają i kończą licytację. Do kupienia do domu na licytacji komorniczej mogą przystąpić oczywiście jedynie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. Licytacja domu następuje w miejscu wskazany przez komornika. On również ustala termin jej odbycia.

 

Wszystko podane jest w publicznym obwieszczeniu. Obwieszczenie to jest kontrolowane przez sąd. Sama licytacja rozpoczyna się od wymienienia wszystkich niezbędnych formalności dotyczących przedmiotu przetargu, terminu uiszczenia ceny nabycia czy też prawach, które obciążają nieruchomość. Przedmiotem przetargu może okazać się dom, który jest objęty spisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości publicznej.

Procedura przetargowa

Oznacza to ni mniej ni więcej to, że możliwe jest nastąpienie zmian w oszacowaniu. Przetarg domu jak i przetarg każdej nieruchomości odbywa się ustnie. Potem wszystko odbywa się tak jak w znanych nam filmach. Wygrywa ten, kto poda najwyższą cenę. Czasem zdarza się tak, że pierwsza licytacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i nikt nie zdecydował się na zakup domu. Wtedy to komornik musi wyznaczyć drugą licytację. Druga licytacja odbywa się na takich samych zasadach jak ta pierwsza. Jednak zmianą jest to, że kwota wywoławcza jest wtedy mniejsza i stanowi jedynie dwie trzecie pierwotnej sumy oszacowania.

 

Jest to najniższa cena, z a jaką można kupić dom. Po zakończeniu licytacji sąd, który nadzoruje każdą licytację wydaje postanowienie co do przebicia na rzecz licytanta. Postanowienie ogłasza się od razu po przetargu. Wydanie przebicia może być odłożone o tydzień jeżeli zostanie wniesiona skarga, której natychmiastowe rozpatrzenie jest niemożliwe. Jeżeli postanowieni zostanie ogłoszone nie pozostaje nic innego jak oficjalne zamknięcie licytacji. Zamknięcie jej nie oznacza jednak nabycia nieruchomości przez wygranego.